Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alluring /ə'lʊəriη/  

 • Tính từ
  quyến rũ, hấp dẫn
  an alluring smile
  nụ cười quyến rũ
  an alluring prospect
  một triển vọng hấp dẫn

  * Các từ tương tự:
  alluringly, alluringness