Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

temptingly /'temptiŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] cám dỗ, [một cách] hấp dẫn, [một cách] lôi cuốn