Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toothsome /'tu:θsəm/  

  • Tính từ
    ngon (thức ăn)