Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hấp dẫn, quyến rũ
  the idea of a holiday abroad is certainly appealing
  ý kiến về một chuyến đi nghỉ ở nước ngoài hẳn là hấp dẫn
  cảm động, thương tâm, làm mủi lòng
  an appealing glance
  cái liếc nhìn làm mủi lòng

  * Các từ tương tự:
  appealingly