Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (dạng kết hợp)
    [bản thân] mình, tự (xem các mục từ tiếp sau)

    * Các từ tương tự:
    self-abandonment, self-abasement, self-abhorrence, self-abnegation, self-absorbed, self-absorption, self-abstraction, self-abuse, self-accusation