Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    mũm mĩm (phụ nữ)

    * Các từ tương tự:
    buxomly, buxomness