Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có thân hình đẹp một cách khêu gợi (chủ yếu nói về phụ nữ)