Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

curvaceous /kɜ:'vei∫əs/  

  • Tính từ
    nõn nà khêu gợi (nói về phụ nữ)

    * Các từ tương tự:
    curvaceously, curvaceousness