Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-proportioned /,welprə'pɔ:∫ənd/  

  • Tính từ
    cân đối