Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (nghĩa Mỹ, (từ lóng)) đàn bà ngực nở