Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

agglomerate /ə'glɒməreit/  

 • Động từ
  kết tụ
  Danh từ
  //ə'glɒmərət//
  (địa chất)
  đá khối tập
  Tính từ
  //ə'glɒmərət//
  kết tụ

  * Các từ tương tự:
  agglomerate cell