Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự trẹo nhẹ, sự sái nhẹ
  Động từ
  trẹo nhẹ, sái nhẹ
  rick one's wrist
  trẹo nhẹ cổ tay
  Danh từ
  đống; đụn (rơm, thóc…, ở ngoài trời và che cho khỏi mưa)

  * Các từ tương tự:
  ricker, ricketiness, rickets, rickettsia, rickettsiae, rickety, rickrack, rickshaw