Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    lung lay; ọp ẹp
    a rickety table
    cái bàn lung lay ọp ẹp