Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

precarious /pri'keəriəs/  

 • Tính từ
  không chắc; bấp bênh
  he makes a rather precarious living as a novelist
  ông ta sống một cuộc sống bấp bênh với nghề viết tiểu thuyết
  he was unable to get down from his precarious position on the rocks
  nó không thể tụt xuống từ vị trí bấp bênh trên mỏm đá

  * Các từ tương tự:
  precariously, precariousness