Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

precariously /pri'keəriəsli/  

 • Phó từ
  [một cách] không chắc;[một cách] bấp bênh
  they lived precariously on the income from a few small investments
  họ sống bấp bênh nhờ vào thu nhập từ một số đầu tư nhỏ
  to perch precariously
  ngồi bấp bênh trên một chỗ cao