Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (từ Anh, khẩu ngữ)
  tinh ranh, láu cá
  khó khăn; nguy hiểm
  don't sit on that chairit's a bit dodgy
  đừng ngồi trên chiếc ghế đó, hơi nguy hiểm đấy