Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dễ bị nhột (người, bộ phận cơ thể)
    khó giải quyết, phải tốn công sức vào đấy (vấn đề)

    * Các từ tương tự:
    ticklishly, ticklishness