Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  có gai, nhiều gai
  (nghĩa bóng) gai góc, hóc búa
  a thorny subject
  một đề tài hóc búa