Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

complicated /'kɒmplikeitid/  

 • Tính từ
  phức tạp, rắc rối
  a complicated machine
  một cỗ máy phức tạp
  a complicated problem
  một vấn đề rắc rối

  * Các từ tương tự:
  complicatedly, complicatedness