Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  [thuộc] tóc; như tóc; như lông
  rậm tóc; rậm lông
  (từ lóng) khó khăn; không thích thú
  driving on icy roads can be pretty hairy
  lái xe trên đường đóng băng có thể khá khó khăn

  * Các từ tương tự:
  hairy-heeled