Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    rối
    tangled hair
    tóc rối