Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thực vật học) mấu, đầu mấu

    * Các từ tương tự:
    gnarled, gnarly