Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mạng
  mạng nhện
  (nghĩa bóng) mạng lưới, mớ
  a web of lies
  một mớ những lời nói dối
  a web of intrigue
  một mạng lưới mưu đồ
  màng da (ở chân vịt)
  cuộn giấy in

  * Các từ tương tự:
  web-footed, web-toed, web-wheel, web-winged, web-worm, webbed, webbing, webby, Weberian location theory