Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intertwine /,intə'twain/  

 • Động từ
  đan vào nhau, bện vào nhau
  they intertwine their fingers
  họ đan ngón tay vào nhau
  (nghĩa bóng) số phận của chúng ta như đan vào nhau

  * Các từ tương tự:
  intertwinement