Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intertwinement /intə'twainmənt/  

  • Danh từ
    sự quấn vào nhau, sự bện vào nhau