Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interlace /,intə'leis/  

  • Động từ
    kết vào nhau, đan vào nhau
    cành cây đan vào nhau

    * Các từ tương tự:
    interlacement