Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (quá khứ interwove /,intə'wəʊv/)
  (qúa khứ phân từ interwoven /,intə'wəʊvn/)
  dệt lẫn vào nhau, đan lẫn vào nhau
  interweave wool with cotton
  dệt lẫn len với sợi bông
  gắn bó, quyện vào nhau
  số phận của anh gắn bó với số phận của tôi
  cuộc đời của chúng tôi gắn bó với nhau
  những điệu vũ cổ xưa quyện vào giai điệu dân gian

  * Các từ tương tự:
  interweavement, interweaver