Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interweavement /intə'wi:vmənt/  

  • Danh từ
    sự dệt lẫn với nhau
    sự trộn lẫn với nhau; sự xen lẫn với nhau