Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interweaver /intə'wi:və/  

  • Danh từ
    người dệt lẫn với nhau
    người trộn lẫn; người xen lẫn