Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  gươm, kiếm
  drawn one's sword
  tuốt gươm ra
  cross swords
  xem cross
  fire and sword
  xem fire
  the pen is mightier than the sword
  xem pen
  put somebody to the sword
  (cũ, tu từ)
  giết ai bằng gươm
  a sword of Damocles
  /'dæməkli:z/
  thanh gươm của Damocle (nghĩa bóng) (tai ương sắp đỗ xuống đầu)
  khả năng mất việc cứ như thanh gươm của Damocles đang rình rập cô

  * Các từ tương tự:
  sword-arm, sword-bayonet, sword-bearer, sword-belt, sword-bill, sword-blade, sword-cane, sword-craft, sword-cut