Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sword-cane /'sɔ:dkein/  

  • -stick) /'sɔ:dstik/* danh từ
    cái gậy kiếm (có lưỡi kiếm ở trong)