Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sword-cut /'sɔ:dkʌt/  

  • Danh từ
    vết gươm chém, sẹo gươm chém

    * Các từ tương tự:
    sword-cutter