Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sword-bayonet /'sɔ:d,beiənit/  

  • Danh từ
    kiếm ngắn