Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sword-belt /'sɔ:dbelt/  

  • Danh từ
    đai đeo gươm