Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sword-arm /'sɔ:dɑ:m/  

  • Danh từ
    tay phải