Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sword-bill /'sɔ:dbil/  

  • Danh từ
    (động vật học) chim mỏ kiếm