Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mắt lưới; tấm lưới
  a wine mesh on the front of the chicken coop
  tấm lưới ở mặt trước chuồng gà
  (thường số nhiều) lưới đánh cá
  (bóng) bị vướng vào cạm bẫy (lưới) chính trị
  in mesh
  khớp vào nhau (bánh xe truyền động)
  Động từ
  khớp vào nhau (bánh răng cưa)
  (nghĩa bóng) hợp nhau, khớp nhau
  tính tình của chúng không hợp nhau

  * Các từ tương tự:
  meshing, meshwork, meshy