Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giàn mắt cáo cho cây leo

    * Các từ tương tự:
    trellis-work, trellised