Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-tt) (knitted: ở nghĩa 3 thường knit)
  đan
  do you know how to knit?
  Chị biết đan không?
  chị ta đan cho con trai chị một chiếc áo len chui đầu
  đan trơn, đan thường
  knit onepurl one
  đan trơn một mũi, đan móc một mũi
  [+ together] kết lại với nhau
  xương gãy đã liền lại với nhau
  hai nhóm kết chặt với nhau vì quyền lợi chung
  knit one's brow[s]
  cau mày

  * Các từ tương tự:
  knitter, knitting, knitting machine, knitting needle, knitwear, knitwork