Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự chiếu lên màn ảnh
  the film's first screening in this country
  lần chiếu đầu tiên của bộ phim ở xứ này
  sự khám nghiệm; sự kiểm tra

  * Các từ tương tự:
  Screening hypothesis, screenings