Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái rây; cái sàng
  have a memory (mind) like a sieve
  có trí nhớ kém, hay quên
  Động từ
  rây; sàng

  * Các từ tương tự:
  sievebone