Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái lọc, đầu lọc
  a coffee filter
  cái lọc cà phê
  a cigarette filter
  đầu lọc điếu thuốc lá
  màn lọc ánh sáng; kính lọc màu (chụp ảnh)
  bộ lọc sóng âm
  (giao thông) đèn hiệu rẽ trái
  Động từ
  lọc
  it won't take long to filter the coffee
  lọc cà phê không mất nhiều thì giờ lắm đâu
  (giao thông) rẽ trái khi đèn đỏ
  filter through
  tiết lộ ra, lọt ra (tin tức...)
  ánh nắng lọt qua màn cửa
  tin đó dần dần được tiết lộ tới mọi người trong cơ quan

  * Các từ tương tự:
  filter capacitor, filter choke, filter discrimination, filter response, filter-bed, filter-paper, filter-passer, filter-tip, filter-tipped