Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

screenings /'skri:niɳz/  

  • Danh từ số nhiều
    tạp vật còn lại; sau khi sàng (than...)