Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strainer /'streinə[r]/  

  • Danh từ
    (thường trong từ ghép)
    cái lọc