Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mạng che mặt
  she raised the veil
  bà ta kéo mạng che mặt lên
  khăn trùm (của nữ tu sĩ)
  (số ít) trướng, màn
  a veil of mist over the hills
  một màn sương phủ trên đồi
  plot under the veil of secrecy
  âm mưu giấu dưới màn bí mật
  draw a curtain (veil) over something
  xem draw
  take the veil
  đi tu (nữ)
  Động từ
  che mạng
  một phụ nữ Hồi giáo che mạng
  (nghĩa bóng) che phủ, che đậy, che giấu
  một đám mây che phủ mặt trời
  veil one's purpose
  che đậy mục đích của mình

  * Các từ tương tự:
  Veil of ignorance, Veil of money, veiled, veiledly, veiling