Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    kín đáo, gián tiếp, mù mờ