Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

divider /di'vaidə[r]/  

 • Danh từ
  cái phân, cái ngăn
  a room divider
  tấm ngăn phòng

  * Các từ tương tự:
  dividers