Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dividers /di'vaidʒs/  

  • Danh từ
    (thường pair of dividers)
    chiếc compa đo góc