Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bạc
  đồng tiền kim loại, đồng bạc (bằng bạc hay một hợp kim giống bạc)
  £20 in notes and £5 in silver
  20 bảng tiền giấy và 5 bảng tiền kim loại
  have you any silver on you?
  anh có đồng tiền kim loại nào trong người không?
  đồ [dùng bằng bạc]
  bị kẻ trộm lấy hết cả đồ bằng bạc
  thìa đĩa bằng kim loại (có thể không phải là bạc hoặc giống bạc)
  we keep the silver in this sideboard
  chúng tôi để thìa đĩa kim loại trong tủ ly này
  như silver medal
  cross somebody's palm with silver
  xem cross
  every cloud has a silver lining
  xem cloud
  Động từ
  mạ bạc
  tráng thủy (gương)
  [làm cho] bạc, nhuốm bạc
  năm tháng đã làm cho tóc bà nhuốm bạc
  Tính từ
  bằng bạc; trông như bạc
  a silver dish
  chiếc đĩa [bằng] bạc
  silver paint
  sơn màu bạc
  born with a silver spoon in one's mouth
  xem born
  a silver tongue
  tài ăn nói lôi cuốn

  * Các từ tương tự:
  silver birch, silver fish, silver foil, silver fox, silver gilt, silver jubilee, silver leaf, silver medal, silver paper