Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

silver jubilee /,silvə'dʒu:bili:/  

  • Danh từ
    lễ kỷ niệm 25 năm